چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
 

قراردادهای امضاء شده

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

مبلغ سرمایه گذاری

(میلیون ریال)

1

مرجان شمال جنوب

احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

91123

2

بهبود صنعت بیرجند

احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی(قیر)

39876

3

انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران

احداث خطوط لوله انتقال،انبار و احداث مخازن فرآورده های پتروشیمی

7178000

4

اقلیم پهلوان

تولید آب شرب به روش RO

46762

5

رز سفید

احداث انبارهای سرپوشیده

259496

6

آریا بنادر

تامین تجهیزات استراتژیک فاز یک بندر شهید بهشتی

13986000000

 

2-تفاهم نامه های امضاء شده

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

مبلغ سرمایه گذاری

(میلیارد ریال)

1

شرکت سوآپه

جمع آوری مواد زاید کشتی ها

200

2

توسعه و تجارت زندگی

ترمینال مواد معدنی

1300

3

پیوند آسیا

احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

185