چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
 

پروژه " مطالعه طیفی امواج دریاهای ایران" به منظور تکمیل مطالعات مربوط به امواج در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، با هدف پردازش و تحلیل داده ها و ارزیابی آن‌ جهت دستیابی به مدل طیف موج مناسب، توسط سازمان بنادر و دریانوردی و با بهره گیری از توان علمی استاتید دانشگاهی به انجام رسیده است.

 در این تحقیق پس از  بررسی و درک صحیح طیف موج و کاربردهای آن  با شناسایی، جمع آوری، ارزیابی و جمع بندی اطلاعات و داده های میدانی موجود، مشخصات طیف امواج دور از ساحل در محدوده دریای عمان و خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها و مقایسه های ارائه شده در این تحقیق منجر به استخراج طیف جدیدی در منطقه گردید به طوریکه می‌توان آن را دقیق ترین طیف موج در آب‌های ایرانی این پهنه آبی دانست.

 طیف مزبور در دریای عمان و  سواحل مکران با توجه به بادهای و امواج این منطقه نتایج مطلوب و دقیقی ارائه می دهد همچنین در مطالعه فوق اثر چرخش میدان باد منطقه نیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است.

با بکارگیری نتایج این مطالعات می‌توان محاسبات مهندسی سازه های دریایی و سایر موارد از جمله محاسبات مربوط به اثر موج بر سازه و محاسبات انتقال موج و محاسبات نفوذ موج به بندر را با دقت مطلوب انجام داد و شرایط طراحی را با اعتبار و ضریب اطمینان بالا تعیین نمود و علاوه با دقیق پارامترهای مربوطه به طراحی باعث صرفه جویی در هزینه های خواهد شد.

 طیف 1

 طیف 2